COLOMBO AMERICAN SCHOOL
http://www.colegiocolomboamericano.edu.co/
Bogotá - Colombia

 CORPORACIÓN EDUCATIVA NISI SCHOOL
http://www.colegionisi.com.co/
Cali - Colombia

   CORPORACIÓN PAIDEIA SCHOOL
http://www.paideiaschool.co/
Ibagué - Colombia

   COLEGIO BILINGÜE LERNER & KLEIN
https://www.colegiobilinguelernerklein.edu.co/
Tenjo - Colombia

   JARDÍN BILINGÜE LERNER & KLEIN
https://www.jardininfantilbilinguelernerklein.edu.co/
Bogotá - Colombia

   JARDÍN INFANTIL CREZCAMOS JUNTOS
http://www.jardincrezcamosjuntos.edu.co/
Bogotá - Colombia

   JARDÍN INFANTIL UNIVERSO MÁGICO
https://www.unimagico.edu.co/
Bogotá - Colombia

   COLEGIO MONTERREY
http://www.colegiomonterrey.edu.co/
Bogotá - Colombia

   GIMNASIO SUPERIOR NUEVOS ANDES
http://www.nuevosandes.edu.co/
Bogotá - Colombia

   GIMNASIO MODERNO EL BOSQUE
Bogotá - Colombia

   JARDÍN INFANTIL HARVARD KIDS
http://www.jardinhk.co/
Bogotá - Colombia

   LICEO CATEDRAL HIGH SCHOOL
http://www.liceocatedralhighschool.edu.co/
Zipaquirá - Colombia

   COLEGIO MORISCO I.E.D
https://colegiomoriscoied.blogspot.com/
Bogotá - Colombia

   COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA IED

Bogotá - Colombia